povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-457-6
 
broj stranica:
644
 
format:
300 × 215 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2015.
 

 

Marin Sopta – Franjo Maletić – Josip Bebić

Hrvatska izvan domovine

Zbornik radova predstavljenih na prvom Hrvatskom iseljeničkom kongresu u Zagrebu 23.-26. lipnja 2014.


Naj­no­vi­je iz­da­nje u nizu iz­da­nja Gol­den mar­ke­tin­ga-Teh­ni­čke knji­ge koja se bave pro­ble­ma­ti­kom hr­vat­skog ise­lje­ni­št­va. Zbor­nik ra­do­va s Hr­vat­skog ise­lje­nič­kog kon­gre­sa odr­ža­nog u Za­gre­bu, 2014. vrlo je vri­je­dan pri­nos znan­st­ve­noj i struč­noj li­te­ra­tu­ri te­mat­sko zao­kup­lje­nom hr­vat­skim ise­lje­ni­št­vom. Ukup­no 87 re­fe­ra­ta koje je iz­la­ga­lo 90 iz­la­ga­ča – znan­st­ve­ni­ka, struč­nja­ka, po­du­zet­ni­ka, no­vi­na­ra, sve­će­ni­ka, knji­žev­ni­ka i ak­ti­vi­sta uvr­šte­no je u ovo je­din­st­ve­no, ka­pi­tal­no iz­da­nje. Ra­do­vi su raz­no­li­kog znan­st­ve­nog i li­te­rar­nog us­tro­ja – od hi­sto­rio­graf­skih i ana­li­tič­kih znan­st­ve­nih ura­da­ka do pri­god­nih os­vr­ta i ko­men­ta­ra.


cijena (PDV uračunat):
45.99 €

KUPI