povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-402-6
 
broj stranica:
364
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 
CIP zapis NSK:
737340

 

Dragutin Pavličević

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

(nakon 1881.)


Ova iz­nim­no vri­jed­na mo­no­gra­fi­ja ka­pi­tal­no je djelo hi­sto­rio­gra­fi­je hr­vat­sko­ga sela. Autor is­tra­žu­je kućnu za­dru­gu kao ti­pič­nu seo­sku i ag­rar­nu in­sti­tu­ci­ju, koja je po­čet­no ob­li­ko­va­na u feu­da­li­zmu i ne­sta­je tek u so­ci­ja­li­stič­kom raz­dob­lju nakon 1945. Na­klad­nik se od­lu­čio u ovom iz­da­nju ob­ja­vi­ti iz­vor­ni tekst prve knji­ge, ob­jav­lje­ne 1989. go­di­ne, te drugu knji­gu koja se prvi put sada ob­jav­lju­je, kako bi naša znan­st­ve­na i kul­tur­na jav­nost do­bi­la cje­lo­vit uvid u ne­po­zna­tu i nei­spi­sa­nu po­vi­jest hr­vat­sko­ga sela.

U dru­goj knji­zi ob­ra­đe­no je raz­dob­lje od 1881. do na­sil­nog uki­da­nja za­dru­žnog ži­vo­ta u so­ci­ja­li­stič­koj Ju­go­sla­vi­ji i uvo­đe­nja se­ljač­kih rad­nih za­dru­ga po uzoru na SSSR. Po­seb­no je za­nim­lji­va ob­ra­da kuć­nih za­dru­ga u po­je­di­nim po­dru­čji­ma (Pri­gor­je, Ko­na­vle, Po­lji­ce, Bu­ko­vi­ca i dr.).


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI