povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-337-1
 
broj stranica:
432
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2008.
 
CIP zapis NSK:
678093

 

Mario Strecha

Mi smo Hrvati i katolici...

Prvi hrvatski katolički kongres 1900.


Knji­ga sa­dr­ži tekst za­pi­sni­ka o radu pr­vo­ga hr­vat­skog ka­to­lič­kog kon­gre­sa što ga je, na os­no­vi ste­no­graf­skih za­bi­lje­ški, sa­sta­vio i ti­skao St­je­pan Ko­re­nić, ured­nik Ka­to­lič­kog lista u raz­dob­lju iz­me­đu 1896. i 1904., te op­se­žnu uvod­nu stu­di­ju po­vje­sni­ča­ra dr. Maria St­rec­he. Do­ku­ment je to koji pre­ds­tav­lja svje­do­čan­stvo o do­ga­đa­ju vrlo va­žnom za ra­zu­mi­je­va­nje po­vi­je­sti hr­vat­skog ka­to­li­ci­zma s kraja 19. sto­lje­ća – je­di­nom ka­to­lič­kom kon­gre­su ikada or­ga­ni­zi­ra­nom u ok­vi­ru hr­vat­skog ka­to­li­ci­zma. Ka­to­li­čki kon­gres sa­zvan je 1900. go­di­ne s na­mje­rom da se cje­lo­kup­ni pri­vat­ni i dru­št­ve­ni život u Hr­vat­skoj us­kla­di s na­če­li­ma ka­to­lič­kog nauka.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI