povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-6168-41-3
 
broj stranica:
472
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

Ante Gulin

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika


Knji­ga dr. A. Gu­li­na prva je mo­no­gra­fi­ja o našoj crk­ve­noj sf­ra­gi­sti­ci. Pre­zen­ti­ra­no je, opi­sa­no i kri­ti­čki ob­ra­đe­no go­le­mo ar­hiv­sko blago u ob­li­ku pi­sa­nih iz­vo­ra i sa­ču­va­nih vi­se­ćih i uti­snu­tih pe­ča­ta. Pri­ka­zan je dio ti­suć­ljet­ne po­vi­je­sti hr­vat­skih kap­to­la, sa­mo­sta­na i opa­ti­ja unu­tar nad­bi­sku­pi­ja i bi­sku­pi­ja, a time i dio po­vi­je­sti hr­vat­sko­ga na­ro­da. Ova zna­čaj­na i za­nim­lji­va knji­ga važan je pri­log po­moć­nim po­vi­je­snim zna­no­sti­ma, po­seb­no di­plo­ma­ti­ci i sf­ra­gi­sti­ci, te pri­log hr­vat­skoj po­vi­je­sti i kul­tu­ri.


cijena (PDV uračunat):
44.59 €

KUPI