povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-236-2
 
broj stranica:
360
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
prosinca 2005.
 

 

Zlatko Matijević

U sjeni dvaju orlova


Zbir­ka stu­di­ja i čla­na­ka s pod­na­slo­vom “Osam stu­di­ja i ra­s­pra­va iz crk­ve­no-na­cio­nal­ne po­vi­je­sti Hr­va­ta u prvim de­set­lje­ći­ma XX. sto­lje­ća” ob­ra­đu­je po­vi­jest hr­vat­sko­ga na­ro­da u prvim de­set­lje­ći­ma 20. sto­lje­ća, u sjeni cr­no­ga hab­sbur­ško­ga i bi­je­lo­ga ka­ra­đor­đe­vi­ćev­skog orla.

Uz stu­di­ju o Hr­vat­sko­me ka­to­lič­kom po­kre­tu i nje­go­voj po­li­tič­koj ori­jen­ta­ci­ji us­mje­re­noj na ru­še­nje Mo­nar­hi­je i stva­ra­nje Kra­lje­vi­ne SHS, dvije stu­di­je po­sve­će­ne su dr. Ivi Pi­la­ru, teo­re­ti­ča­ru hr­vat­skog mo­der­ni­zma.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI