povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-212-065-3
 
broj stranica:
173
 
format:
150 × 225 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Zdenka Janeković Romer

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike


Mo­no­gra­fi­ja do­no­si novu tran­s­krip­ci­ju Vi­še­grad­sko­ga ugo­vo­ra, in­te­gral­ni pri­je­vod na hr­vat­ski jezik te vrlo is­cr­p­nu di­plo­ma­ti­čku ana­li­zu do­ku­men­ta. Po­seb­na je vri­jed­nost djela au­to­ri­či­no na­sto­ja­nje da pre­po­zna va­žnost toga ugo­vo­ra, kao i vr­hov­ni­št­va ugar­ske krune (1358.–1526.) za pro­ces po­li­ti­čke in­te­gra­ci­je Du­brov­ni­ka i hr­vat­skih ze­ma­lja na pri­je­lo­mu epoha.


cijena (PDV uračunat):
16.72 €

KUPI