povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-212-069-6
 
broj stranica:
408
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Grga Novak

Prošlost Dalmacije


Radi se o ži­vot­nom djelu ču­ve­no­ga hr­vat­skog po­li­hi­sto­ra Grge No­va­ka koje se sada prvi put po­jav­lju­je kao pre­ti­sak. Građa obuh­va­ća po­vi­jest Dal­ma­ci­je od pra­po­vi­je­snih vre­me­na do au­to­ro­ve su­vre­me­no­sti – do Ra­pal­l­skog ugo­vo­ra 1920. go­di­ne. Za­nim­lji­vost i vri­jed­nost knji­ge je u či­nje­ni­ci da se ob­jav­lju­je u iz­vor­nom ob­li­ku, kako je ob­jav­lje­na 1944. go­di­ne. Djelo je maj­stor­ska sin­te­za u kojoj se u jed­noj točki i tre­nut­ku naj­ve­će znan­st­ve­ne zre­lo­sti spa­ja­ju sve oso­bi­ne stila i dru­št­ve­nih vi­zi­ja jed­no­ga od naj­ve­ćih hr­vat­skih znan­st­ve­ni­ka i in­te­lek­tua­la­ca dva­de­se­to­ga sto­lje­ća.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA