povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-344-9
 
broj stranica:
696
 
format:
176 × 250 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2009.
 

 

Miljenko Lapaine Ivka Kljajić

Hrvatski kartografi

Biografski leksikon


Knji­ga Hr­vat­ski kar­to­gra­fi obuh­va­ti­la je bio­gra­fi­je i bi­blio­gra­fi­je hr­vat­skih kar­to­gra­fa i prva je takva lek­si­ko­graf­ska pu­bli­ka­ci­ja u Hr­vat­skoj. Pri­tom, prema de­fi­ni­ci­ji danoj u idej­nim os­no­va­ma pro­jek­ta, pod hr­vat­skim kar­to­gra­fi­ma po­dra­zu­mi­je­va­mo Hr­va­te ili ljude hr­vat­sko­ga po­dri­je­tla koji su ži­vje­li di­ljem svi­je­ta i dje­lo­va­li na po­dru­čju kar­to­gra­fi­je, zatim pri­pad­ni­ke dru­gih na­ro­da i na­rod­no­sti koji su ro­đe­ni na tlu Hr­vat­ske, bez ob­zi­ra na to gdje su bo­ra­vi­li, te stran­ce koji su ži­vje­li i dje­lo­va­li na ovome tlu da­ju­ći svoj pri­nos kar­to­gra­fi­ji.

Os­nov­ne iz­vo­re građe čine baze po­da­ta­ka, od­no­sno po­pi­si ka­ra­ta u zbir­ka­ma ka­ra­ta (kao što su, pri­mje­ri­ce, one u Na­cio­nal­noj i sveu­či­li­šnoj knji­žni­ci i u Hr­vat­sko­me dr­žav­nom ar­hi­vu u Za­gre­bu), ne­ko­li­ko mo­no­gra­fi­ja, zatim ka­ta­lo­zi iz­lo­žbi ka­ra­ta, zbor­ni­ci ra­do­va sa sim­po­zi­ja, razne spo­me­ni­ce, en­ci­klo­pe­di­je i lek­si­ko­ni te veći broj ča­so­pi­sa.

Ovaj bio­graf­ski lek­si­kon po­jav­lju­je se uz če­tr­nae­sto­go­di­šnji­cu rada na pro­jek­tu Hr­vat­ski kar­to­gra­fi i obuh­va­tio je oko 2000 osoba. Taj se posao na­stav­lja jer je hr­vat­ska kar­to­graf­ska ba­šti­na ve­li­ka, ali još uvi­jek ne­do­volj­no is­tra­že­na.


cijena (PDV uračunat):
62.71 €

KUPI