povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-323-4
 
broj stranica:
812
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2009.
 
CIP zapis NSK:
711157

 

Sabrina P. Ramet

Tri Jugoslavije

Izgradnja države i izazov legitimacije 1918.–2005.


Ova knji­ga kruna je du­go­go­di­šnjeg is­tra­ži­vač­kog i teo­rij­skog rada koji je svjet­ski po­zna­ta po­li­to­lo­gi­nja ulo­ži­la u ra­zu­mi­je­va­nje pro­šlo­sti i sa­da­šnjo­sti naših pro­sto­ra. Tri Ju­go­sla­vi­je – me­đu­rat­na, so­ci­ja­li­sti­čka i sr­bi­jan­sko-cr­no­gor­ska – pro­pa­le su zbog neu­s­pje­ha nji­ho­vih vlada da us­po­sta­ve vla­da­vi­nu za­ko­na i za­do­bi­ju po­li­ti­čku le­gi­ti­ma­ci­ju, sma­tra au­to­ri­ca, koja je pro­fe­so­ri­ca po­li­tič­kih zna­no­sti i pre­da­je na sveu­či­li­štu u Tron­d­hei­mu u Nor­ve­škoj.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA