povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-275-6
 
broj stranica:
606
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2007.
 
CIP zapis NSK:
631650

 

Dragutin Pavličević

Hrvati i istočno pitanje

Između “ostatka ostataka” i “oživljene Hrvatske”


Knji­ga je prvi cje­lo­vit pri­kaz “is­toč­nog pi­ta­nja”, jed­nog od sre­di­šnjih pi­ta­nja ju­žno­sla­ven­ske i hr­vat­ske po­vi­je­sti mo­der­nog doba. Knji­ga ima pet po­glav­lja: prvi je hi­sto­rio­graf­ski uvod; u dru­gom ob­ra­đen je pre­gled Is­toč­nog pi­ta­nja kao eu­rop­ski pro­ces, a u tre­ćem i čet­vr­tom udio Hr­va­ta i Hr­vat­ske u zau­stav­lja­nju Os­ma­nli­ja kao i nji­hov pri­log rje­ša­va­nju Is­toč­nog pi­ta­nja što su ga pro­vo­di­li Hab­sbur­gov­ci, Mle­ča­ni, Po­lja­ci, papa i drugi. U petom di­je­lu na­ve­de­ni su au­to­ro­vi ra­do­vi na tu temu te pri­kaz rada niza va­žnih au­to­ra (Ože­go­vić, Tka­lac, Rački, Kva­ter­nik, Star­če­vić i drugi).


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI