povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-255-9
 
broj stranica:
176
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2006.
 

 

Ante Josip Soldo

Grimanijev zakon

Zakon za dalmatinske krajine iz 1755./56. godine


Sinj­ski fra­nje­vac, po­vje­sni­čar, prof. Soldo pri­re­dio je kri­ti­čko iz­da­nje Gri­ma­ni­je­va za­ko­na, sre­di­šnjeg do­ku­men­ta koji je ure­đi­vao po­sje­dov­ne i dru­št­ve­ne od­no­se u ag­ra­ru u sk­lo­pu vojno-kra­ji­škog su­sta­va na pro­sto­ru kop­ne­ne Dal­ma­ci­je iz­me­đu Zr­ma­nje i Ne­ret­ve u 18. sto­lje­ću, pod mle­tač­kom up­ra­vom. Aka­de­mik Nikša Stan­čić, na­pi­sao je uvod­ni tekst o fra Soldi i nje­go­vom radu.


cijena (PDV uračunat):
16.72 €

KUPI