povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-249-4
 
broj stranica:
632
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2005.
 

 

Nikica Barić

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.


Knji­ga je prvi cje­lo­vit hi­sto­rio­graf­ski po­ku­šaj da se is­tra­že i ob­ja­sne mo­ti­vi i okol­no­sti srp­ske po­bu­ne u Hr­vat­skoj nakon de­mo­krat­skih iz­bo­ra 1990. Ob­ra­div­ši ar­hiv­ske fon­do­ve MUP-a RH i RSK te broj­ni tisak, ali i kon­zul­ti­ra­ju­ći velik broj bi­blio­graf­skih je­di­ni­ca, Barić je pri­ka­zao pri­li­ke u Ju­go­sla­vi­ji i Hr­vat­skoj, na­sta­nak Re­pu­bli­ke Srp­ske Kra­ji­ne, glav­ne po­li­ti­čke i vojne do­ga­đa­je u njoj, zna­čaj­ke dru­št­ve­nog i po­li­tič­kog ži­vo­ta te nje­zin slom.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA