povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-212-064-5
 
broj stranica:
230
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Ante Gulin

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Sjeverna i središnja Hrvatska


Is­tra­ži­vač sred­njo­vje­kov­ne crk­ve­ne po­vi­je­sti dr. A. Gulin po­sve­tio je dva sve­ska u nas malo is­tra­ži­va­noj ali va­žnoj pro­ble­ma­ti­ci po­stan­ka, raz­vo­ja i dru­št­ve­no-prav­ne uloge sred­njo­vje­kov­nih kap­to­la. Osim nji­ho­ve crk­ve­ne fun­k­ci­je, iz­nim­na je va­žnost kap­to­la kao in­sti­tu­ci­ja javne vjere – loca cre­di­bi­lia. Oni su kao mje­sta za sa­stav­lja­nje i pi­sa­nje, pre­pi­si­va­nje i sk­la­pa­nje ku­po­pro­daj­nih i dru­gih ugo­vo­ra ili do­ku­me­na­ta prva sre­di­šta hr­vat­ske pi­sme­no­sti, ob­ra­zo­va­nja i kul­tu­re. Bez ra­zu­mi­je­va­nja nji­ho­ve uloge nije mo­gu­će ra­zu­mje­ti slo­že­ni pro­ces iz­grad­nje hr­vat­skog iden­ti­te­ta.


cijena (PDV uračunat):
30.60 €

KUPI