povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-435-4
 
broj stranica:
480
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2013.
 

 

Renéo Lukić – Sabrina P. Ramet – Konrad Clewing

Hrvatska nakon osamostaljenja

Rat, politika, društvo, vanjski odnosi


U svje­tlu su­vre­me­nih hi­sto­rio­graf­skih i po­li­tič­kih teo­ri­ja i so­cio­lo­ških pri­stu­pa u ovoj za­nim­lji­voj zbir­ci tek­sto­va ana­li­zi­ra se sta­nje i od­no­si u Hr­vat­skoj nakon st­je­ca­nja neo­vi­sno­sti 1991. i os­vjet­lja­va­ju naj­va­žni­je di­men­zi­je po­sli­je­rat­nog po­li­tič­kog, dru­št­ve­nog i kul­tur­nog raz­vo­ja. Teme su: po­li­ti­ka u Hr­vat­skoj od 1990., Srbi u Hr­vat­skoj nakon rata, ci­vil­no-vojni od­no­si, ut­je­caj rata na go­spo­dar­stvo, Ka­to­li­čka crkva i nje­zi­na uloga u po­li­ti­ci i dru­št­vu, ne­na­cio­na­li­sti­čka kul­tu­ra, su­vre­me­na hr­vat­ska knji­žev­nost, ho­mo­sek­sual­ci i le­zbij­ke, anar­hi­sti­čki ak­ti­vi­zam, vanj­ski od­no­si, Me­đu­na­rod­ni ka­zne­ni sud za bivšu Ju­go­sla­vi­ju... i niz dru­gih. Ukup­no de­vet­naest iz­vor­nih ra­do­va pot­pi­su­ju ug­led­ni do­ma­ći i ino­zem­ni au­to­ri poput Sa­bri­ne P. Ramet, Ma­riu­sa So­ber­ga, Renéa Lu­ki­ća, Ja­me­sa J. Sad­ko­vic­ha, Ko­nra­da Cle­win­ga, Jean-Fran­çoi­sa Mo­re­la, Tho­ma­sa Bre­me­ra, Gor­da­ne P. Crn­ko­vić, Ca­ro­li­ne Leu­tloff-Gran­dits, Ni­ki­ce Ba­ri­ća, Dunje Mel­čić, Da­vor­ke Matić, Bruna Sch­ö­n­fel­de­ra, Deana Vu­le­ti­ća, Mapla Razse, Ca­ro­le Hodge i Vje­ra­na Pa­vla­ko­vi­ća.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI