povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-6168-50-2
 
broj stranica:
836
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1999.
 

 

Dušan Bilandžić

Hrvatska moderna povijest


Aka­de­mik Bi­lan­džić daje svo­je­vr­snu sin­te­zu dra­ma­tič­ne hr­vat­ske po­vi­je­sti i po­li­ti­ke 20. sto­lje­ća. Ob­ra­đe­ne su sve ključ­ne sek­ven­ce no­vi­je po­vi­je­sti – na­sta­nak prve Ju­go­sla­vi­je, “hr­vat­sko pi­ta­nje” u njoj, hr­vat­ski po­li­ti­čki po­kre­ti i ideo­lo­gi­je, ti­toi­zam i ra­spad druge Ju­go­sla­vi­je, te na­sta­nak su­ve­re­ne i slo­bod­ne Hr­vat­ske. O tome Bi­lan­džić go­vo­ri ne samo kao po­li­ti­čki po­vje­sni­čar nego i kao au­ten­ti­čan svje­dok.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA