povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-6168-23-5
 
broj stranica:
882
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Mirjana Gross

Izvorno pravaštvo

Ideologija, agitacija, pokret


Au­to­ri­ca se vra­ti­la is­tra­ži­va­nju iz­vor­no­ga pra­va­št­va – od po­če­ta­ka ob­li­ko­va­nja pra­va­ške ideo­lo­gi­je u djelu A. Star­če­vi­ća do ula­ska u stran­ku J. Fran­ka i pre­vi­ra­nja u St­ran­ci prava. A. Star­če­vić i E. Kva­ter­nik su, po­la­ze­ći od ideja fran­cu­ske re­vo­lu­ci­je, po­vi­je­sno­ga is­ku­stva hr­vat­sko­ga na­ro­da i nje­go­vih su­vre­me­nih po­tre­ba, iz­gra­di­li pra­va­ški su­stav mi­šlje­nja. Ideal bu­du­će hr­vat­ske dr­ža­ve njima je os­nov­ni kri­te­rij svih po­ja­va u pro­šlo­sti i nji­ho­vu vre­me­nu. Knji­ga je po­vi­jest hr­vat­ske po­li­ti­ke u raz­dob­lju stva­ra­nja mo­der­ne hr­vat­ske na­ci­je i de­fi­ni­ra­nja ključ­nih ideja o hr­vat­skoj dr­žav­no­sti.


cijena (PDV uračunat):
66.89 €

KUPI