povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-387-6
 
broj stranica:
400
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 

 

James J. Sadkovich

Italija i ustaše 1927.–1937.


Ame­ri­čki po­vje­sni­čar hr­vat­skog po­dri­je­tla na­pi­sao je vrlo ute­me­lje­nu i za­nim­lji­vu stu­di­ju o po­li­ti­ci fa­ši­sti­čke Ita­li­je prema us­ta­škom po­kre­tu i Pa­ve­li­ću. Taj odnos nije bio ni­ma­lo jed­no­zna­čan i da iz­ra­ža­va sve mi­je­ne u ta­li­jan­skoj po­li­ti­ci prema Ju­go­sla­vi­ji i dru­gim va­žnim po­li­tič­kim čim­be­ni­ci­ma, po­seb­no Nje­mač­koj. Dok je po­dr­ža­vao Pa­ve­li­ća i us­ta­še, Mu­so­li­ni­jev režim je odr­ža­vao i tajne veze s Ma­če­kom i Trum­bi­ćem. Glav­ni cilj bilo je za­pre­ča­va­nje pro­do­ra na­ci­sti­čke Nje­ma­čke u ta­li­jan­sku in­te­re­snu sferu na is­toč­noj obali Ja­dra­na i Bal­ka­nu.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI