povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-298-5
 
broj stranica:
280
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2008.
 
CIP zapis NSK:
647851

 

Jure Krišto

Riječ je o Bosni


Ra­s­pra­ve pri­kup­lje­ne u ovoj knji­zi resi znan­st­ve­ni pri­stup koji nije lišen in­spi­ra­tiv­nih po­le­mič­kih to­no­va. Što je Bosna bila nekoć, a što je danas, teško je pi­ta­nje na koje danas nitko ne može dati cje­lo­vit od­go­vor. U knji­zi se go­vo­ri o broj­nim te­ma­ma od vre­me­na Au­s­tro-Ugar­ske Mo­nar­hi­je do da­na­šnje zau­ze­to­sti tzv. me­đu­na­rod­ne za­jed­ni­ce sud­bi­nom zem­lje unu­tar čijih se gra­ni­ca su­sre­ću Istok i Zapad.

Autor je znan­st­ve­ni sa­vjet­nik u Hr­vat­skom in­sti­tu­tu za po­vi­jest u Za­gre­bu.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI