povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-462-0
 
broj stranica:
336
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2019.
 

 

Zlatko Matijević

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Prizori iz hrvatske političke povijesti


Znan­st­ve­ni ra­do­vi u ovoj te­mat­ski zao­kru­že­noj zbir­ci na­sta­li su na te­me­lju is­tra­ži­va­nja re­le­van­t­ne li­te­ra­tu­re te iz­vor­nog ar­hiv­sko­ga gra­di­va. Autor is­tra­žu­je na­cio­nal­na i dr­žav­na pi­ta­nja u Au­s­tro-Ugar­skoj Mo­nar­hi­ji ali i u raz­dob­lju stva­ra­nja Dr­ža­ve SHS te Kra­lje­vi­ne SHS. Uo­če­ni su i ana­li­zi­ra­ni iz­vo­ri kon­fli­ka­ta i ob­li­ci nji­ho­va kon­ti­nui­ra­nog od­vi­ja­nja u raz­dob­lju iz­me­đu dvaju svjet­skih ra­to­va. Time je ujed­no ra­zo­bli­če­no na­me­ta­nje lažne slike o “zb­li­ža­va­nju na­rodâ” koje je dugo vre­me­na do­mi­ni­ra­lo u hi­sto­rio­gra­fi­ja­ma niza ze­ma­lja iz po­tre­be da se op­rav­da jedan ideo­lo­ški na­ra­tiv o “za­jed­ni­št­vu” i za­dr­ži pri­vi­le­gi­ra­ni sta­tus u in­te­pre­ti­ra­nju po­vi­je­sne stvar­no­sti.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI