povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-1757
 
broj stranica:
304
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Drago Roksandić

Uvod u komparativnu historiju


Prof. dr. sc. Rok­san­dić pri­pre­mio je izbor tek­sto­va s po­dru­čja kom­pa­ra­tiv­ne hi­sto­ri­je na­je­mi­nen­t­n­ti­jih svjet­skih po­vje­sni­ča­ra kao što su M. Bloch, A. Pr­ze­wor­ski, H. Teune, Ch. Ragin, T. Skoc­pol, M. So­mers, S. N. Ei­sen­stadt, Heinz-Ger­hard Haupt i dr. U uvod­noj stu­di­ji upu­tio je na os­nov­ne ka­te­go­ri­je, tren­do­ve i pro­ble­me u kom­pa­ra­tiv­noj hi­sto­ri­ji. U hr­vat­skoj hi­sto­rio­gra­fi­ji, ali i u dru­gim dru­št­ve­nim i hu­ma­ni­stič­kim zna­no­sti­ma, vrlo je malo is­tra­ži­va­ča koji na bilo koji način prak­ti­ci­ra­ju kom­pa­ra­tiv­ne ana­li­ze i kom­pa­ra­tiv­ne me­to­de.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI