povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

i na
hrvatskom jeziku
 
ISBN:
953-6168-02-2
 
broj stranica:
358
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1995.
 

 

Ivan Čizmić

History of the Croatian Fraternal Union


Knji­ga Hi­story of the Croa­tian Fra­ter­nal Union (Po­vi­jest Hr­vat­ske brat­ske za­jed­ni­ce) znan­st­ve­ni je pri­kaz sto­ljet­ne po­vi­je­sti, oču­va­nja je­zi­ka i kul­tu­re, teške borbe za op­stoj­nost i na­pre­dak HBZ-a u mi­nu­lih sto­ti­nu go­di­na. U knji­zi se na­vo­de mnogi ljudi i do­ga­đa­ji, opi­su­je život i rad od­sje­ka i up­ra­ve, a na­po­se rad po­je­di­na­ca koji su svo­jim za­la­ga­njem ute­me­lji­li Za­jed­ni­cu da­le­ke 1894. go­di­ne. Po­vi­jest Hr­vat­ske brat­ske za­jed­ni­ce Ame­ri­ke po­vi­jest je u svi­je­tu naj­ve­će hr­vat­ske ud­ru­ge, ali i svo­je­vr­sna po­vi­jest hr­vat­sko­ga na­ro­da i nje­go­va ise­lje­nič­kog kor­pu­sa u Ame­ri­ci i Ka­na­di.

Zbog iz­nim­nog in­te­re­sa hr­vat­skih ise­lje­ni­ka i nji­ho­vih po­to­ma­ka pri­re­đe­no je i ovo iz­da­nje na en­gle­skom, pri­la­go­đe­no je­zič­no i sa­dr­žaj­no ame­rič­kom či­ta­te­lju.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA