povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-332-6
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
658618

 

Andrej Rahten

Savezništva i diobe

Razvoj slovensko-hrvatskih političkih odnosa u Habsburškoj Monarhiji 1848.–1918.


Slo­ven­ski po­vje­sni­čar mlađe ge­ne­ra­ci­je An­drej Rah­ten pri­hva­tio se teške za­da­će is­tra­ži­va­nja po­li­tič­kih od­no­sa Slo­ve­na­ca i Hr­va­ta od re­vo­lu­cio­nar­ne 1848. do sloma Mo­nar­hi­je i ucr­ta­va­nja novih po­li­tič­kih gra­ni­ca nakon Pr­vo­ga svjet­skog rata. Zbog vi­so­kog znan­st­ve­nog do­me­ta i kri­tič­kog pro­mi­šlja­nja, knji­ga Sa­ve­zni­št­va i diobe do­bi­tak je ne samo za slo­ven­sku, nego i za hr­vat­sku hi­sto­rio­gra­fi­ju.

Pri­je­vod: Živko Gru­den, struč­na re­dak­ci­ja i po­go­vor: dr. sc. Zlat­ko Ma­ti­je­vić.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI