povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-445-3
 
broj stranica:
358
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2016.
 

 

Zlatko Matijević

Između sna i jave

16 rasprava iz hrvatske stranačko-političke i crkveno-političke povijesti XX. stoljeća


Znan­st­ve­ni ra­do­vi pre­ds­tav­lje­ni u ovoj te­mat­ski zao­kru­že­noj zbir­ci na­sta­li su na te­me­lju is­tra­ži­va­nja re­le­van­t­ne znan­st­ve­ne i pu­bli­ci­sti­čke li­te­ra­tu­re te iz­vor­nog ar­hiv­sko­ga gra­di­va. Autor is­tra­žu­je na­cio­nal­na i dr­žav­na pi­ta­nja, toč­ni­je pro­blem od­no­sa hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra prema po­lo­ža­ju Hr­va­ta u Au­s­tro-Ugar­skoj Mo­nar­hi­ji i pro­ble­ma­ti­zi­ra­nje nje­go­ve bu­duć­no­sti, ra­spad Au­s­tro-Ugar­ske i uloge hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra fran­ko­va­čke i ju­go­sla­ven­ske ori­jen­ta­ci­je u tom pro­ce­su, ali i raz­dob­lju stva­ra­nja Dr­ža­ve SHS te Kra­lje­vi­ne SHS. Sa­dr­žaj zbir­ke raz­di­je­ljen je u če­ti­ri cje­li­ne: 1. Homo po­li­ti­cus (tri ra­s­pra­ve o dr. Ivi Pi­la­ru) 2. Hr­vat­ski mne­mo­ni­sti (če­ti­ri ra­s­pra­ve o fran­ko­vač­kim pra­va­ši­ma), 3. Mag­num cri­men (osam ra­s­pra­va o ka­to­lič­kim sve­će­ni­ci­ma i svje­tov­nja­ci­ma) i 4. Ex Orien­te lux (ra­s­pra­va o po­li­ti­ci „na­rod­ne kon­cen­tra­ci­je”).


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI