povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-261-3
 
broj stranica:
576
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2006.
 

 

Hrvoje Matković

Na vrelima hrvatske povijesti


Knji­ga sa­dr­ži oda­bra­ne iz­vo­re na ko­ji­ma se te­me­lji znan­st­ve­na ob­ra­da hr­vat­ske po­vi­je­sti. Radi se o do­ku­men­ti­ma koji su na­sta­ja­li u mi­nu­lim sto­lje­ći­ma, a ra­su­ti su u raz­nim znan­st­ve­nim dje­li­ma. Tek­sto­vi su us­mje­re­ni na ona zbi­va­nja koja pre­ds­tav­lja­ju ključ­ne pro­ble­me po­vi­je­snog raz­vo­ja, uk­lju­ču­ju­ći i dru­št­ve­no-eko­nom­sku kom­po­nen­tu i kul­tur­ni raz­voj ili oz­na­ču­ju pri­je­lom­ni­ce u po­vi­je­snim mi­je­na­ma. Svaki do­ku­ment prati kraći uvod pri­re­đi­va­ča u kojem je krat­ko za­bi­lje­žen po­vi­je­sni do­ga­đaj na koji se tekst do­ku­men­ta od­no­si. Na po­čet­ku knji­ge pri­re­đi­vač daje kra­tak osvrt na raz­voj hr­vat­ske hi­sto­rio­gra­fi­je.


cijena (PDV uračunat):
38.32 €

KUPI