povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-6168-51-0
 
broj stranica:
364
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1998.
 

 

Nada Kisić Kolanović

Mladen Lorković – ministar urotnik


Dnev­ni­čke za­pi­se Mla­de­na Lor­ko­vi­ća, mi­ni­s­tra vanj­skih po­slo­va NDH, pri­re­di­la je za tisak i uvod­nu stu­di­ju o nje­go­vu ži­vo­tu i po­li­tič­kom dje­lo­va­nju na­pi­sa­la dr. Nada Kisić Ko­la­no­vić. Au­to­ri­ca go­vo­ri o M. Lor­ko­vi­ću kao čo­vje­ku koji se ra­zi­šao s ra­di­kal­nim us­ta­št­vom i pri­klo­nio "us­ta­škom re­for­mi­zmu". Lor­ko­vi­će­vi za­pi­si, iz­vje­šta­ji Mi­ni­star­stva vanj­skih po­slo­va NDH te svje­do­čan­stvo o puču Vokić–Lor­ko­vić iz­nim­no su do­ku­men­ti­ra­ni. U pri­re­đi­va­nju ove knji­ge upo­rab­lje­ni su broj­ni iz­vo­ri, građa i li­te­ra­tu­ra.


cijena (PDV uračunat):
38.32 €

KUPI