povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
978-953-212-444-6
 
broj stranica:
463
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2019.
 

 

Jure Krišto

Protiv struje

Rasprave i ogledi o hrvatskoj nacionalno-crkvenoj povijesti u XX. Stoljeću


Zbir­ka ra­do­va (ra­s­pra­va) na­sta­la u dužem vre­men­skom ra­spo­nu au­to­ro­va znan­st­ve­no-is­tra­ži­vač­kog dje­lo­va­nja. U go­to­vo svim se ra­s­pra­va­ma ob­ra­đu­je pro­ble­ma­ti­ka hr­vat­ske crk­ve­no-na­cio­nal­ne po­vi­je­sti u XX. sto­lje­ću. Tek­sto­vi uvr­šte­ni u zbir­ku po­di­je­lje­ni su u če­ti­ri te­mat­sko-kro­no­lo­ške cje­li­ne: 1. Re­dov­ni­ci u po­li­tič­kim vr­tlo­zi­ma, 2. Iza­zo­vi i op­re­dje­lje­nja pred ko­mu­ni­zmom/bolj­še­vi­zmom, 3. Kom­po­nen­ta „hr­vat­ska emi­gra­ci­ja“ i 4. Bosna i Her­ce­go­vi­na kao pro­blem i iza­zov. Ra­s­pra­ve i stu­di­je pri­kup­lje­ne u ovom djelu ulaze u red ne samo pio­nir­skih nego i te­melj­nih ra­do­va po­vi­je­sne zna­no­sti te su kao takvi ne­zao­bi­la­zni za ra­zu­mi­je­va­nje mo­der­ne hr­vat­ske po­li­ti­čke po­vi­je­sti.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI