povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
963-212-151-x
 
broj stranica:
256
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Franjo Rački

Bogomili i patareni


Djelo je ob­jav­lje­no u tri su­sljed­na broja Rada JAZU (1868.–1872.), a re­zul­tat je 20 go­di­na po­vi­je­snih is­tra­ži­va­nja. Našim iza­da­njem ovo vri­jed­no djelo sta­ri­je hr­vat­ske hi­sto­rio­gra­fi­je po­stat će do­stup­no novim ge­ne­ra­ci­ja­ma stu­de­na­ta po­vi­je­sti i dru­gih srod­nih po­dru­čja.

Struč. re­dak­ci­ja, bi­lje­ške i pre­dgo­vor: aka­de­mik Fra­njo Ša­njek


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA