povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-260-5
 
broj stranica:
368
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2006.
 

 

Katarina Spehnjak

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.


Au­to­ri­ca su­stav­no is­tra­žu­je bri­tan­sku po­li­ti­ku prema Ju­go­sla­vi­ji od­no­sno Hr­vat­skoj nakon za­vr­šet­ka II. svjet­sko­ga rata i po­čet­ku hlad­no­ga rata na te­me­lju bri­tan­skih di­plo­mat­skih iz­vo­ra. Po­seb­na po­zor­nost us­mje­re­na je dje­lo­va­nju bri­tan­ske po­li­ti­čke opo­zi­ci­je, prije svega Ka­to­li­čke crkve, te vo­de­ćim lič­no­sti­ma ju­go­sla­ven­ske i hr­vat­ske po­li­ti­ke. Au­to­ri­ca ot­kri­va i neke kul­tu­ro­lo­ške as­pek­te od­no­sa Bri­ta­na­ca prema Hr­vat­skoj, koju se do­živ­lja­va de­fi­ni­tiv­no kao “za­pad­nu” zem­lju.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI