povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-171-4
 
broj stranica:
496
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Hrvoje Matković

Studije iz novije hrvatske povijesti


Ovu zbir­ku ra­do­va ob­jav­lju­je­mo u po­vo­du 80. go­di­ne ži­vo­ta na­še­ga ug­led­nog i iz­nim­no plod­nog po­vje­sni­ča­ra. Iako su ob­jav­lji­va­ni u raz­li­či­to vri­je­me, sa­dr­žaj­no ih po­ve­zu­je po­li­ti­čka sud­bi­na hr­vat­skog na­ro­da u 20. sto­lje­ću. Knji­ga po­či­nje kra­ćim pre­gled­nim tek­stom o hr­vat­skoj po­li­ti­ci u slo­že­nim uv­je­ti­ma dviju Ju­go­sla­vi­ja i u II. svj. ratu s os­vr­tom na hi­sto­rio­graf­ske ra­do­ve važne za znan­st­ve­nu ob­ra­du toga raz­dob­lja. Knji­ga je po­di­je­lje­na u 5 di­je­lo­va: O dje­lo­va­nju hr­vat­skih po­li­tič­kih stra­na­ka, Og­le­di o St­je­pa­nu Ra­di­ću, Hr­vat­ski po­li­ti­ča­ri, Ra­zli­či­te teme i Građa. Cje­lo­vi­ta bi­blio­gra­fi­ja ra­do­va od­ra­ža­va te­melj­ne au­to­ro­ve preo­ku­pa­ci­je: znan­st­ve­no-is­tra­ži­va­čku i struč­no-me­to­di­čku.


cijena (PDV uračunat):
40.41 €

KUPI