povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-299-2
 
broj stranica:
400
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
656977

 

Zrinka Blažević

Ilirizam prije ilirizma


Knji­ga prati ge­ne­zu, struk­tur­ne mo­di­fi­ka­ci­je i in­s­tru­men­tal­ne upo­tre­be ra­no­no­vo­vje­kov­nog ilir­skog ideo­lo­ge­ma u fun­k­ci­ji sim­bo­li­čke kon­fi­gu­ra­ci­je na­cio­nal­nog iden­ti­te­ta. Osim što pri­ka­zu­je kom­plek­snu “pre­tpo­vi­jest” ili­ri­zma koji je ug­ra­đen u te­me­lje mo­der­nih ju­žno­sla­ven­skih na­cio­nal­nih iden­ti­te­ta, ova knji­ga ot­kri­va i da je riječ o eu­rop­ski pre­po­znat­lji­vom kul­tur­nom fe­no­me­nu. Teo­rij­ski i in­ter­pre­ta­cij­ski mo­no­gra­fi­ja je ino­va­ti­van do­pri­nos hr­vat­skoj hi­sto­rio­gra­fi­ji ra­no­ga novog vi­je­ka.


cijena (PDV uračunat):
32.05 €

KUPI