povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
Drugo, ponovljeno izdanje
 
ISBN:
978-953-212-401-9
 
broj stranica:
416
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2010.
 
CIP zapis NSK:
737339

 

Dragutin Pavličević

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

(do 1881.)


Ova iz­nim­no vri­jed­na mo­no­gra­fi­ja ka­pi­tal­no je djelo hi­sto­rio­gra­fi­je hr­vat­sko­ga sela. Autor is­tra­žu­je kućnu za­dru­gu kao ti­pič­nu seo­sku i ag­rar­nu in­sti­tu­ci­ju, koja je po­čet­no ob­li­ko­va­na u feu­da­li­zmu i ne­sta­je tek u so­ci­ja­li­stič­kom raz­dob­lju nakon 1945. Na­klad­nik se od­lu­čio u ovom iz­da­nju ob­ja­vi­ti iz­vor­ni tekst prve knji­ge, ob­jav­lje­ne 1989. go­di­ne, te drugu knji­gu koja se prvi put sada ob­jav­lju­je, kako bi naša znan­st­ve­na i kul­tur­na jav­nost do­bi­la cje­lo­vit uvid u ne­po­zna­tu i nei­spi­sa­nu po­vi­jest hr­vat­sko­ga sela.

U prvoj knji­zi ob­ra­đen je po­vi­je­sni raz­voj kuć­nih za­dru­ga do 1881. – do raz­vo­ja­če­nja Vojne kra­ji­ne. Sa­dr­ža­va i vri­jed­ne do­ku­men­tar­ne pri­lo­ge.


cijena (PDV uračunat):
27.87 €

KUPI