povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-195-1
 
broj stranica:
504
 
format:
210 × 285 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
kolovoza 2005.
 

 

Ivan Čizmić – Marin Sopta – Vlado Šakić

Iseljena Hrvatska


Ova bo­ga­to ilu­s­tri­ra­na mo­no­gra­fi­ja pre­gled­no i cje­lo­vi­to pri­ka­zu­je ise­lja­va­nje Hr­va­ta ti­je­kom mi­nu­lih sto­lje­ća. Au­to­ri, uva­že­ni i re­no­mi­ra­ni znan­st­ve­ni­ci, prate ise­lja­va­nja još od 15. sto­lje­ća, ana­li­zi­ra­ju uz­ro­ke i okol­no­sti ise­lja­va­nja, pri­ka­zu­ju život u novoj do­mo­vi­ni iz raz­nih as­pe­ka­ta, od rada do kul­tur­nog stva­ra­la­št­va, te opi­su­ju veze s hr­vat­skom do­mo­vi­nom. Važno mje­sto zau­zi­ma i pri­kaz zna­če­nja koje su ise­lje­ni Hr­va­ti imali u stva­ra­nju su­ve­re­ne Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Mo­no­gra­fi­ja ot­kri­va niz novih i va­žnih spo­zna­ja o hr­vat­skoj di­ja­spo­ri i sa­dr­ži mno­štvo fo­to­gra­fi­ja, do­sa­da ne­po­zna­tih i neo­bjav­lje­nih, koje su po­je­di­ni ise­lje­ni­ci go­di­na­ma skup­lja­li i ve­li­ko­du­šno nam ih us­tu­pi­li.

Iz re­cen­zi­ja:

Vje­ru­jem da će ova knji­ga po­slu­ži­ti bo­ljem po­zna­va­nju hr­vat­ske di­ja­spo­re u re­do­vi­ma samih ise­lje­niak, ali što je jed­na­ko važno i do­ma­ćoj jav­nos ti u Hr­vat­skoj. Mo­no­gra­fi­ja će po­sta­ti ne­zao­bi­la­zno štivo za dalj­nje prou­ča­va­nje hr­vat­skog ise­lje­ni­št­va. (dr. sc. Ante Lau­šić)

Hr­vat­sko ise­lje­ni­štvo pru­ža­lo je uvi­jek po­li­ti­čku i go­spo­dar­sku pomoć svo­joj do­mo­vi­ni. Au­to­ri po­ka­zu­ju kako je hr­vat­ska dr­ža­vot­vor­na misao ču­va­na naj­vi­še up­ra­vo u iz­van­do­mo­vin­skoj Hr­vat­skoj. (prof. dr. sc. Hr­vo­je Mat­ko­vić)


cijena (PDV uračunat):
83.62 €

KUPI