povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-339-5
 
broj stranica:
550
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2008.
 
CIP zapis NSK:
659494

 

Davor Marijan

Slom Titove armije

JNA i raspad Jugoslavije 1987.–1992.


U pro­lje­će 1992. nakon du­go­traj­ne krize, pre­sta­la je po­sto­ja­ti SFRJ a time i nje­zi­na oru­ža­na sila JNA koja se, pot­pu­no su­prot­no iz­vor­noj ideji, ra­spa­la u tri srp­ske voj­ske: SR Ju­go­sla­vi­je te Re­pu­bli­ke Srp­ske i Re­pu­bli­ke Srp­ske Kra­ji­ne. Ova te­me­lji­ta stu­di­ja ot­kri­va bit po­li­ti­ke dr­žav­nog i voj­nog vrha u ra­spa­du Ju­go­sla­vi­je te kon­cep­ci­ju, or­ga­ni­za­ci­ju i dje­lo­va­nje JNA u Hr­vat­skoj, Slo­ve­ni­ji i BiH.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA