povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-155-2
 
broj stranica:
326
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Ivo Perić

Vladko Maček

Politički portret


Djelo dr. Pe­ri­ća prva je po­vi­je­sna stu­di­ja o lič­no­sti i djelu jed­nog od naj­zna­čaj­ni­jih hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra 20. sto­lje­ća. Su­rad­nik i na­sljed­nik St­je­pa­na Ra­di­ća, nakon nje­go­ve tra­gič­ne smrti, na fun­k­ci­ji pre­ds­jed­ni­ka HSS-a i u ulozi “vođe hr­vat­skog na­ro­da” Maček je pri­ka­zan u bit­nim di­men­zi­ja­ma svoga po­li­tič­kog dje­lo­va­nja, ali i kao čo­vjek vi­so­kih ljud­skih i mo­ral­nih svoj­sta­va.


cijena (PDV uračunat):
34.84 €

KUPI