povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-197-1
 
broj stranica:
418
 
format:
240 × 160 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2009.
 

 

Franjo Rački

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća


Riječ je o jed­noj od naj­va­žni­jih i na­ju­s­pje­li­jih ra­s­pra­va F. Rač­ko­ga, po­vje­sni­ča­ra, ka­no­ni­ka i po­li­ti­ča­ra, prvog pre­ds­jed­ni­ka JAZU, ob­jav­lje­noj u šest bro­je­va u Radu iz­me­đu 1884. i 1893. go­di­ne. Djelo je na­sta­lo na di­plo­ma­tič­kim iz­vo­ri­ma koje je Rački neu­mor­no is­tra­ži­vao u Va­ti­kan­skom taj­nom ar­hi­vu. Hr­vat­sko ra­no­sred­njo­vje­kov­no feu­dal­no dru­štvo pri­ka­za­no je u raz­li­či­tim as­pek­ti­ma: po­li­tič­kom, vjer­skom, kul­tur­nom, i što je veoma važno, go­spo­dar­skom.

Tekst je pri­re­dio, te na­pi­sao uvod­nu stu­di­ju i bi­lje­ške, dr. sc. Mla­den Ančić, iz­va­nred­ni pro­fe­sor na Fi­lo­zof­skom fa­kul­te­tu u Zadru i pre­da­vač na Hr­vat­skim stu­di­ji­ma.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI