povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček

ISBN:
953-212-020-3
 
broj stranica:
522
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2001.
 

 

Lovorka Čoralić

U gradu svetog Marka

Povijest hrvatske zajednice u Mlecima


Knji­ga Lo­vor­ke Čo­ra­lić iz­ni­man do­pri­nos prou­ča­va­nju hr­vat­sko-ta­li­jan­ske, prije svega hr­vat­sko-mle­ta­čke po­vi­je­sne i kul­tur­ne po­ve­za­no­sti. Au­to­ri­ca po­se­že za dosad ne­ko­ri­šte­nom gra­đom koja uk­lju­ču­je, pri­mje­ri­ce, fon­do­ve bi­lje­žnič­kih opo­ru­ka, spise mle­tač­kih ink­vi­zi­ci­ja, ka­ta­s­tre, do­ku­men­ta­ci­je ar­se­na­la i dr., da bi po­s­vje­do­či­la ne samo o vre­me­nu i in­ten­zi­te­tu ise­lja­va­nja već i o svim as­pek­ti­ma ži­vo­ta naših ise­lje­ni­ka. Po­seb­no se po­za­ba­vi­la dje­lo­va­njem is­tak­nu­tih osoba hr­vat­sko­ga po­dri­je­tla, pri­mje­ri­ce sli­ka­ri­ma, knji­žev­ni­ci­ma, gra­di­te­lji­ma, gla­zbe­ni­ci­ma...


cijena (PDV uračunat):
55.05 €

KUPI