povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
953-212-257-5
 
broj stranica:
510
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
rujna 2006.
 

 

Robin Harris

Povijest Dubrovnika


Bri­tan­ski po­vje­sni­čar Robin Har­ris, struč­njak za ju­goi­stoč­nu Eu­ro­pu, na­po­se Hr­vat­sku i Bosnu i Her­ce­go­vi­nu, dok­to­ri­rao je na Ox­for­du, niz go­di­na radio je kao du­žno­snik u ti­je­li­ma dr­žav­ne up­ra­ve, a bio je i sa­vjet­nik pre­mi­jer­ke Mar­ga­ret That­c­her.

Na ovoj op­se­žnoj knji­zi o Du­brov­ni­ku Har­ris je radio go­to­vo ci­je­lo de­set­lje­će, ne­ko­li­ko go­di­na in­ten­ziv­no je učio hr­vat­ski jezik i često bo­ra­vio u Hr­vat­skoj prou­ča­va­ju­ći gra­di­vo du­bro­vač­kih knji­žni­ca i ar­hi­va. Re­zul­tat tog rada nije izo­stao.

Pri­je­vod: Mir­ja­na Va­lent
St­ruč­na re­dak­ci­ja: dr. sc. St­je­pan Ćosić


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA