povijest – Hrvatska

 

 

 

povijest – Hrvatska

Bogomili i patareni

Britanski pogled na Hrvatsku 1945.–1948.

Grimanijev zakon

History of the Croatian Fraternal Union

Hrvati i istočno pitanje

Hrvati i Osmansko carstvo

Hrvatska crkvena srednjovjekovna sfragistika

Hrvatska izvan domovine

Hrvatska moderna povijest

Hrvatska nakon osamostaljenja

Hrvatska u međunarodnim odnosima

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge I.

Hrvatske kućne/obiteljske zadruge II.

Hrvatski kartografi

Hrvatski srednjovjekovni kaptoli

Ilirizam prije ilirizma

Iseljena Hrvatska

Italija i ustaše 1927.–1937.

Između sna i jave

Izvorno pravaštvo

Ljudi, stranke i događaji minulog stoljeća

Mi smo Hrvati i katolici...

Mladen Lorković – ministar urotnik

Na vrelima hrvatske povijesti

Nutarnje stanje Hrvatske prije XII. stoljeća

Povijest Dubrovnika

Povijest Hrvatske bratske zajednice

Prošlost Dalmacije

Protiv struje

Riječ je o Bosni

Savezništva i diobe

Slom Titove armije

Srpska pobuna u Hrvatskoj 1990.–1995.

Studije iz novije hrvatske povijesti

Tri Jugoslavije

U gradu svetog Marka

U sjeni dvaju orlova

Uvod u komparativnu historiju

Velikosrpski nacionalni programi

Višegradski ugovor – temelj Dubrovačke Republike

Vladko Maček


 
ISBN:
978-953-212-285-5
 
broj stranica:
336
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2007.
 

 

Ljubomir Antić

Velikosrpski nacionalni programi

Ishodišta i posljedice


Po­ku­ša­va­ju­ći od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje što je u te­me­lju srp­ske po­bu­ne u Hr­vat­skoj 1990.–1995., na kojoj se po­vi­je­snoj po­dlo­zi raz­vi­la po­kre­ta­čka ideja te po­bu­ne i tko su joj ro­do­na­čel­ni­ci, dr. Antić se pri­hva­tio te­me­lji­tog is­tra­ži­va­nja ve­li­ko­sr­p­sko­ga na­cio­nal­nog pro­gra­ma od prve po­lo­vi­ne XIX. sto­lje­ća i po­zna­tog Srbi svi i svuda Vuka S. Ka­ra­dži­ća do Me­mo­ran­du­ma SANU iz 1986. go­di­ne.


cijena (PDV uračunat):
30.66 €

KUPI