politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
978-953-212-389-0
 
broj stranica:
420
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
studenog 2009.
 
CIP zapis NSK:
711158

 

Josip Boljkovac

Istina mora izaći van...

Sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hrvatske


Knji­ga sje­ća­nja Jo­si­pa Bolj­kov­ca, po­li­ti­ča­ra, po­li­caj­ca i prav­ni­ka, važan je pri­log re­kon­s­truk­ci­ji naj­no­vi­je hr­vat­ske po­li­ti­čke po­vi­je­sti i dru­št­ve­ne stvar­no­sti.

U nje­go­vom bur­nom ži­vo­tu zr­ca­le se tri raz­dob­lja: an­ti­fa­ši­zam i su­dje­lo­va­nje u NOB-u, vo­đe­nje Kar­lov­ca u raz­dob­lju so­ci­ja­li­sti­čke iz­grad­nje te uloga i ak­tiv­nost u stva­ra­nju mo­der­ne su­ve­re­ne i neo­vi­sne hr­vat­ske dr­ža­ve 1991. O sva­kom od njih Bolj­ko­vac go­vo­ri ot­vo­re­no i an­ga­ži­ra­no – s te­melj­nom mi­šlju da se o svemu treba iz­re­ći is­ti­nu. S ovom knji­gom do­bi­li smo priču au­ten­tič­nog su­dio­ni­ka broj­nih do­ga­đa­ja, sp­rem­nog da kaže svoju is­ti­nu.


cijena (PDV uračunat):
27.17 € (~ 204.75 kn)

KUPI