politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
953-212-280-x
 
broj stranica:
136
 
format:
150 × 225 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
svibnja 2006.
 

 

Mikuláš Dzurinda

Gdje ima volje, ima i puta

Moj maraton


Au­to­bio­graf­ski za­pi­si do­ne­dav­no­ga slo­vač­kog pre­mi­je­ra Mi­kul­á­ša Dzu­rin­de o krat­kom ali pri­je­lom­nom raz­dob­lju no­vi­je slo­va­čke po­vi­je­sti (1998. – 2002.).

Zain­te­re­si­ra­ni či­ta­telj će do­zna­ti kakav je čo­vjek, po­li­ti­čar i dr­žav­nik M. Dzu­rin­da, ali će, jed­na­ko tako, do­bi­ti i uvid iz vrlo po­seb­no­ga kuta gle­da­nja u sve ono što je Slo­va­čka pro­la­zi­la na putu od me­đu­na­rod­ne izo­la­ci­je do po­nov­ne afir­ma­ci­je – ula­ska u NATO i EU.

Mi­kul­áš Dzu­rin­da dva je man­da­ta (1998. – 2006.) bio pre­mi­jer Re­pu­bli­ke Slo­va­čke.


cijena (PDV uračunat):
12.54 € (~ 94.50 kn)

KUPI