politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
953-212-224-9
 
broj stranica:
448
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
siječnja 2005.
 

 

Laurence Rees

Auschwitz

Nacisti i “konačno rješenje”


U ovoj iz­nim­no za­nim­lji­voj knji­zi, autor se os­la­nja na in­tri­gan­t­ne nove do­ku­men­te iz ru­skih ar­hi­va. Au­sc­h­witz je od kon­cen­tra­cij­skog lo­go­ra za polj­ske po­li­ti­čke zat­vo­re­ni­ke po­stup­no pre­tva­rao u mje­sto naj­ma­sov­ni­jeg umor­stva u po­vi­je­sti, u kojem je po­bi­je­no oko mi­li­jun Ži­do­va. Rees tvrdi kako je Au­sc­h­witz bio važna i je­din­st­ve­na us­ta­no­va sk­lo­pu na­ci­sti­čke po­li­ti­ke “ko­nač­nog rje­še­nja”. Is­tra­žu­ju se men­ta­li­tet i mo­ti­vi na­ci­stič­kog vrha, a prvi put o svo­jim dje­li­ma pro­go­va­ra­ju i po­či­ni­te­lji stra­vič­nih zlo­či­na. Rees ot­va­ra i neka neu­god­na pi­ta­nja: kako je tako malo dr­ža­va pod na­ci­stič­kom oku­pa­ci­jom šti­ti­lo svoje Ži­do­ve i zašto su Sa­ve­zni­ci, čak i kad su sa­zna­li za po­sto­ja­nje lo­go­ra, uči­ni­li tako malo da sp­ri­je­če po­ko­lje.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA