politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

U PONUDI JE I IZDANJE S MEKIM KORICAMA
 
ISBN:
978-953-212-455-2
 
broj stranica:
408
 
format:
160 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2015.
 

 

Josip Manolić

Politika i domovina

Moja borba za suvremenu i socijalnu Hrvatsku


Dugo oče­ki­va­ni me­moa­ri Jo­si­pa Ma­no­li­ća, „naj­sta­ri­jeg eu­rop­skog obaj­vje­štaj­ca“, an­ti­fa­ši­sta, prvog su­rad­ni­ka pre­ds­jed­ni­ka RH dr. Fra­nje Tuđ­ma­na, biv­še­ga hr­vat­sko­ga pre­mi­je­ra, čo­vje­ka „koji znade naj­vi­še tajni“ iz vre­me­na Dru­gog svjet­skog rata, bivše so­ci­ja­li­sti­čke Ju­go­sla­vi­je, Do­mo­vin­skog rata i iz raz­dob­lja stva­ra­nja de­mo­krat­ske i neo­vi­sne Hr­vat­ske.

Josip Ma­no­lić pri­pa­da ge­ne­ra­ci­ji po­li­ti­ča­ra i jav­nih rad­ni­ka koji su imali važne uloge u ob­li­ko­va­nju no­vi­je hr­vat­ske po­vi­je­sti u dugom, tur­bu­len­t­nom raz­dob­lju. Iako danas u pood­ma­kloj ži­vot­noj dobi, nije iz­gu­bio smi­sao za brit­ke i jasne pro­sud­be, njemu svoj­st­ve­ne ti­je­kom du­go­go­di­šnjih jav­nih is­tu­pa­nja.

„Vri­je­me pro­la­zi i ak­tual­nost broj­nih do­ga­đa­nja bli­je­di. Ovom sam knji­gom htio otr­g­nu­ti od za­bo­ra­va dio zbi­va­nja, ali i is­pri­ča­ti svoju is­ti­nu, is­ti­nu kako sam je ja vidio i do­ži­vio, i os­ta­vi­ti me­moa­ri­sti­čku građu na­ra­šta­ji­ma koji do­la­ze za dalj­nja is­tra­ži­va­nja.

Go­to­vo 75 go­di­na su­dje­lu­jem u po­li­tič­kom ži­vo­tu Hr­vat­ske, Kra­lje­vi­ne Ju­go­sla­vi­je, Ne­za­vi­sne Dr­ža­ve Hr­vat­ske, So­ci­ja­li­sti­čke Fe­de­ra­tiv­ne Re­pu­bli­ke Ju­go­sla­vi­je i, da­ka­ko, de­mo­krat­ske Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske. Če­ti­ri dr­ža­ve, če­ti­ri raz­li­či­ta po­li­ti­čka re­ži­ma – dva sam rušio, jedan gra­dio i rušio, a jedan stva­rao.

Život i djelo bi­lje­ži­li su i pro­cje­nji­va­li u dugom raz­dob­lju razni me­di­ji, dao sam broj­ne in­ter­vjue, pro­ko­men­ti­rao do­ga­đa­je i po­ja­ve, ali to su sve bi­lje­ži­li drugi. Sada sam od­lu­čio osob­no za­bi­lje­ži­ti prije svega sve ono što je di­je­lom os­ta­lo sk­ri­ve­no od jav­no­sti i u čemu sam su­dje­lo­vao ili ne­po­sred­no svje­do­čio...“ (Josip Ma­no­lić)


cijena (PDV uračunat):
29.27 € (~ 220.50 kn)

KUPI