politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
978-953-212-300-5
 
broj stranica:
424
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
veljače 2010.
 
CIP zapis NSK:
727772

 

Michael Phayer

Pio XII., holokaust i Hladni rat


Ko­ri­ste­ći se ne­po­zna­tim ma­te­ri­ja­li­ma iz ne­dav­no ot­vo­re­nih ame­rič­kih ar­hi­va, autor daje um­no­go­me novi po­gled na ulogu pape Pija XII. i Va­ti­ka­na u II. svjet­skom ratu. Ot­kri­va se zašto je Va­ti­kan pro­ci­je­nio da je na­ci­zam manje zlo od ko­mu­ni­zma, kakav je bio odnos prema stra­da­nju eu­rop­skih Ži­do­va, što je “pa­pin­ski ka­pi­ta­li­zam” i dr. Po­seb­no su in­tri­gan­t­ni di­je­lo­vi knji­ge o ulozi Va­ti­ka­na u sa­kri­va­nju i ka­sni­jem bi­je­gu na­ci­sta i nji­ho­vih su­rad­ni­ka, koji su po­či­ni­li naj­ve­ći zlo­čin XX. sto­lje­ća, u Južnu Ame­ri­ku. Knji­ga baca novo svje­tlo na po­na­ša­nje i po­stup­ke kon­tro­ver­znog pape, ko­je­ga neki na­zi­va­ju “Hi­tle­ro­vim papom“ dok drugi vode kam­pa­nje da ga se pro­gla­si sve­cem.

Za hr­vat­ske či­ta­te­lje naj­za­nim­lji­vi­ji dio čine au­to­ro­vi zak­ljuč­ci o ulozi nad­bi­sku­pa Aloj­zi­ja Ste­pin­ca u dra­ma­tič­noj i tra­gič­noj stvar­no­sti NDH. Na te­me­lju ob­zna­nje­nih do­ku­me­na­ta i ma­te­ri­ja­la iz ame­rič­ko­ga Na­cio­nal­nog ar­hi­va, autor is­prav­lja stav nekih po­vje­sni­ča­ra i kaže: “Ni na koji način Ste­pi­nac ne za­slu­žu­je eti­ke­tu ‘zlo­gla­sni’, koju mu je pri­li­je­pio po­vje­sni­čar Tony Judt. Ni­je­dan od pr­va­ka Ka­to­li­čke crkve u Eu­ro­pi – s iz­nim­kom Ni­zo­zem­ca Jo­han­ne­sa de Jonga – nije tako jasno poput Ste­pin­ca pro­go­vo­rio pro­tiv zlo­či­na. Među ka­to­lič­kim čel­ni­ci­ma raz­li­či­tih na­cio­nal­nih cr­ka­va u Is­toč­noj Eu­ro­pi, Ste­pi­nac nema pre­mca kad je riječ o ot­vo­re­nu pro­tiv­lje­nju ge­no­ci­du”.

Dva po­glav­lja: Po­kra­de­no zlato i Va­ti­kan, te Ante Pa­ve­lić – ratni zlo­čin, ubo­ji­ca i bra­ni­telj vjere, go­vo­re o NDH i nje­go­vu po­glav­ni­ku.


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI