politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

U PONUDI JE I IZDANJE S TVRDIM KORICAMA
 
ISBN:
978-953-212-467-5
 
broj stranica:
408
 
format:
160 × 240 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
studenog 2016.
 

 

Josip Manolić

Špijuni i domovina

Moja borba za suverenu i socijalnu Hrvatsku


Novi me­moar­ski za­pi­si Jo­si­pa Ma­no­li­ća, jed­nog od naj­du­go­vječ­ni­jih hr­vat­skih po­li­ti­ča­ra, su­dio­ni­ka svih zna­čaj­ni­jih do­ga­đa­ja no­vi­je hr­vat­ske po­vi­je­sti, čo­vje­ka koji je imao broj­ne važne uloge u po­ti­ca­nju po­vi­je­snih pro­ce­sa u dugom, tur­bu­len­t­nom raz­dob­lju prije i po­sli­je hr­vat­skog dr­žav­nog osa­mo­sta­lji­va­nja.

Druga knji­ga Ma­no­li­će­vih me­moar­skih za­pi­sa ve­za­na je za nje­go­vo oba­vje­štaj­no dje­lo­va­nje ti­je­kom go­to­vo 75 go­di­na po­li­ti­čke i radne ak­tiv­no­sti. U knji­gu su uvr­šte­ne broj­ne teme koje će ned­voj­be­no pri­vu­ći po­zor­nost hr­vat­ske jav­no­sti: o li­je­če­nju kar­di­na­la Aloj­zi­ja Ste­pin­ca, uboj­stvu Vje­ko­sla­va Maksa Lu­bu­ri­ća, ope­ra­ci­ji „Ra­du­ša“, Tuđ­ma­no­voj pu­tov­ni­ci i ulozi Udbe u nje­go­vu do­la­sku na vlast, o na­stan­ku ve­li­ko­sr­p­skog na­cio­na­li­zma na hr­vat­skom tlu i srp­skoj po­bu­ni, o ino­zem­nim agen­ti­ma i oba­vje­štaj­nim cen­tri­ma u Hr­vat­skoj, o taj­nom sa­stan­ku Ivice Ra­ča­na s ju­go­sla­ven­skim ge­ne­ra­li­ma, o ra­slo­ja­va­nju Slu­žbe dr­žav­ne si­gur­no­sti i dje­lo­va­nju KOS-a u Hr­vat­skoj, o oba­vje­štaj­noj smi­ca­li­ci s An­to­nom Ki­ka­šem, o dvoj­ba­ma oko smrti Bruna Bu­ši­ća i lju­di­ma iz nje­go­va ok­ru­že­nja, o ocu i sinu Špi­lja­ku, Jo­si­pu Per­ko­vi­ću i uboj­stvu St­je­pa­na Đu­re­ko­vi­ća... To je samo dio ob­ra­đe­nih tema koje po­ku­ša­va­ju od­go­vo­ri­ti na neka od naj­bol­ni­jih i naj­kon­tro­ver­zni­jih pi­ta­nja no­vi­je hr­vat­ske po­vi­je­sti. Svim te­ma­ma autor pri­la­zi kri­ti­čki, bez ne­po­treb­nog idea­li­zi­ra­nja do­ga­đa­ja i osoba koje su pri­do­ni­je­le stva­ra­nju hr­vat­ske dr­ža­ve.

Au­to­ro­va je želja da knji­ga bude pri­log po­vi­je­snoj is­ti­ni za nužno suo­ča­va­nje s „mi­to­vi­ma“ o na­stan­ku de­mo­krat­ske su­ve­re­ne Hr­vat­ske i do­ga­đa­ji­ma koji u toj tran­sfor­ma­ci­ji još uvi­jek pre­ds­to­je.


cijena (PDV uračunat):
27.17 € (~ 204.75 kn)

KUPI