politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

ISBN:
953-212-282-6
 
broj stranica:
318
 
format:
150 × 225 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2006.
 

 

Gerd Langguth

Angela Merkel


Po­li­ti­čka bio­gra­fi­ja A. Mer­kel, ak­tual­ne nje­ma­čke kan­ce­lar­ke. Nje­zin život i po­li­ti­čki uspon ne pre­sta­ju in­tri­gi­ra­ti nje­ma­čku i svjet­sku jav­nost ni nakon što je po­sta­la prvom nje­mač­kom pre­mi­jer­kom. O Mer­kel, inače znan­st­ve­ni­ci s po­dru­čja pri­rod­nih zna­no­sti, zna se vrlo malo ili, kao što kažu neki po­li­ti­čki ana­li­ti­ča­ri, ug­lav­nom ono što ona sama želi da se o njoj zna.

U či­nje­ni­ci da je od­ra­sla i više od 30 go­di­na bo­ra­vi­la u DDR-u mnogi ana­li­ti­ča­ri na­la­ze uz­ro­ke iz­vje­sne taj­no­vi­to­sti kojom je oba­vi­je­na nje­zi­na bio­gra­fi­ja.

Te­me­lje­ći svoje is­tra­ži­va­nje naj­ve­ćim di­je­lom na raz­go­vo­ri­ma s go­to­vo 140 osoba koje su na razne na­či­ne bile ve­za­ne uz nju ili pra­ti­le nje­zin život iz­bli­za te na dužem raz­go­vo­ru s A. Mer­kel, autor po­ku­ša­va od­go­vo­ri­ti na pi­ta­nje tko je ta danas tako po­zna­ta a u isto doba i tako ne­po­zna­ta žena.

Autor Gerd Lan­g­guth is­tak­nu­ti je nje­ma­čki po­li­to­log.

Pre­veo: Mirko T. Braj­ko­vić


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI