politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

ISBN:
978-953-212-421-7
 
broj stranica:
592
 
format:
160 × 245 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2011.
 

 

Andrew Mango

Atatürk

Biografija tvorca moderne Turske


Mu­sta­fa Kemal Atat­ürk jedna je od naj­zna­čaj­ni­jih po­li­tič­kih ikona 20. sto­lje­ća. O nje­go­voj ulozi u stva­ra­nju Re­pu­bli­ke Tur­ske dosad su na­pi­sa­ne broj­ne knji­ge i znan­st­ve­ni ra­do­vi, među ko­ji­ma ne­sum­nji­vo ima i iz­nim­no vri­jed­nih. Pa ipak, u na­če­lu se može kon­sta­ti­ra­ti da su mnogi od tih ra­do­va o Atat­ür­ko­vu ži­vo­tu i djelu ne­ri­jet­ko jed­no­s­tra­ni – ili pre­na­gla­še­no afir­ma­tiv­ni ili neo­sno­va­no kri­tič­ni – te da je ve­ći­na au­to­ra se­lek­tiv­no ra­bi­la na­ra­tiv­ne iz­vo­re i do­ku­men­te. U us­po­red­bi s dru­gim dje­li­ma, do­pri­nos An­dre­wa Manga u is­tra­ži­va­nju ove teme posve je iz­ni­man: on je naj­po­zna­ti­ji svjet­ski eks­pert za temu o kojoj piše, a nje­go­va je knji­ga naj­bo­lje dosad ob­jav­lje­no djelo o Atat­ür­ku i stva­ra­nju Re­pu­bli­ke Tur­ske. Ob­jav­lji­va­nje sjaj­ne Man­go­ve bio­gra­fi­je Atat­ür­ka – od­lič­ne mje­ša­vi­ne pu­bli­ci­sti­ke i znan­st­ve­ne hi­sto­rio­gra­fi­je s dozom bri­tan­skog ci­ni­zma i po­zna­va­nja kon­tek­sta – znači velik korak za upo­zna­va­nje hr­vat­ske jav­no­sti s mo­der­nom tur­skom po­vi­je­šću.


cijena (PDV uračunat):
40.41 € (~ 304.50 kn)

KUPI