politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
953-212-178-1
 
broj stranica:
288
 
format:
150 × 230 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Charles R. Shrader

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni


Char­les Sh­ra­der, bivši lo­gi­sti­čar ame­ri­čke voj­ske, vojni po­vje­sni­čar i pre­da­vač na ne­ko­li­ko ame­rič­kih voj­nih aka­de­mi­ja, ana­li­zi­ra hr­vat­sko-mu­sli­man­ski sukob u sred­njoj Bosni unu­tar šireg i slo­že­ni­jeg rata 1990-ih na po­dru­čju bivše Ju­go­sla­vi­je. Nje­go­va vojno-po­vi­je­sna ana­li­za po­ka­zu­je da za sukob u sred­njoj Bosni nisu od­go­vor­ni Hr­va­ti. Autor je ko­ri­stio tran­s­krip­te sud­skih po­stu­pa­ka Me­đu­na­rod­no­ga ka­zne­nog suda za bivšu Ju­go­sla­vi­ju u Haagu pro­tiv Bla­ški­ća, Kor­di­ća i dru­gih op­tu­že­ni­ka iz sred­nje Bosne.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA