politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
953-212-221-4
 
broj stranica:
400
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Zlatko Rendulić

General avnojske Jugoslavije

Sjećanja


Uz pri­sje­ća­nja na pre­dve­čer­je Dru­go­ga svjet­skog rata i svoje ratne go­di­ne u ko­ji­ma je, kao par­ti­zan, pro­šao vojnu zra­ko­plov­nu obuku u re­do­vi­ma bri­tan­skog rat­nog zra­ko­plov­stva i u ško­la­ma So­vjet­skog Sa­ve­za, autor naj­ve­ći dio svoje priče po­sve­ću­je vre­me­nu ju­go­sla­ven­ske fe­de­ra­ci­je, av­noj­ske Ju­go­sla­vi­je. Iz­no­si za­nim­lji­ve po­je­di­no­sti o raz­vo­ju Ju­go­sla­ven­sko­ga rat­nog zra­ko­plov­stva, o voj­noj su­rad­nji oru­ža­nih snaga bivše Ju­go­sla­vi­je s ne­s­vr­sta­nim zem­lja­ma, sa So­vjet­skim Sa­ve­zom, ali i s vo­de­ćim za­pad­nim zem­lja­ma. Oso­bi­to je za­nim­ljiv zak­ljuč­ni dio knji­ge u ko­je­mu autor daje svoje vi­đe­nje ra­spa­da Ju­go­sla­vi­je.


cijena (PDV uračunat):
34.84 € (~ 262.50 kn)

KUPI