politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika

ISBN:
953-212-028-9
 
broj stranica:
184
 
format:
145 × 200 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2000.
 

 

Petar Kriste

Iznevjereni grad

Dubrovnik 1991.


Ob­na­ša­ju­ći vi­so­ke dr­žav­ne du­žno­sti, autor je bio iz­rav­nim su­dio­ni­kom zbi­va­nja u Du­brov­ni­ku i na jugu Hr­vat­ske ti­je­kom Do­mo­vin­skog rata, što je tema za­pi­sa i do­ku­me­na­ta koji čine ovu knji­gu. “Iz­ne­vje­re­nim gra­dom” autor drži Du­brov­nik 1991. ko­je­mu je u naj­te­žim da­ni­ma, ti­je­kom že­sto­ke op­sa­de, izo­sta­la prava pomoć. Kako sâm na­vo­di, knji­ga sa­dr­ži ulom­ke “sje­ća­nja” iz toga bur­nog doba. Knji­ga je u vri­je­me ob­jav­lji­va­nja iza­zva­la broj­ne po­le­mi­ke.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA