politika – svjedočanstva i studije

 

 

 

politika – svjedočanstva i studije

Angela Merkel

Atatürk

Auschwitz

Čovjek bez lica

Dr. Franjo Tuđman, dosje br. 229562

Gdje ima volje, ima i puta

General avnojske Jugoslavije

Hitlerov papa

Huligani, harlekini i ludisti

Istina mora izaći van...

Iznevjereni grad

Muslimansko hrvatski građanski rat u srednjoj Bosni

Mussolinijevi logori

Na crnim listama

Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.–1992.

Pio XII., holokaust i Hladni rat

Politika i domovina

Politika i domovina

Razglednice iz tjeskobe

Sjene nad slobodom

Špijuni i domovina

Špijuni i domovina

U vrtlogu hrvatske politike

Vojskovođa i politika


 
ISBN:
953-212-017-3
 
broj stranica:
448
 
format:
150 × 227 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2005.
 

 

John Cornwell

Hitlerov papa

Tajna povijest pape Pija XII.


Ovaj svjet­ski bes­tse­ler na­pi­sao je dobar po­zna­va­telj po­vi­je­sti i po­li­ti­ke Ka­to­li­čke crkve i Va­ti­ka­na. Riječ je o me­ri­tor­noj stu­di­ji kom­plek­sne lič­no­sti pape Pija XII., u raz­dob­lju prije i za vri­je­me Dru­go­ga svjet­skog rata. Da za­šti­ti moć i snagu Ka­to­li­čke crkve, va­ti­kan­ski dr­žav­ni taj­nik Pa­cel­li (po­sli­je papa Pio XII.) sk­lo­pio je 1933. spo­ra­zum s Hi­tle­rom. Čak i kada je po­stao svje­stan pro­go­na Ži­do­va, papa Pio XII. šutio je, od­bi­ja­ju­ći osudu na­ci­zma. Na os­no­vi novih do­ku­me­na­ta, uk­lju­ču­ju­ći i one va­ti­kan­ske, autor ob­ja­šnja­va raz­lo­ge Pa­pi­ne šut­nje.

Pri­je­vod: Ma­ri­na Mi­la­di­nov


cijena (PDV uračunat):
30.66 € (~ 231.00 kn)

KUPI